publikoval admin , štvrtok, 01/01/2009 - 21:18

Cez prípravu k odbornosti

Hlavným cieľom projektu je príprava odborného vzdelávania učiteľov a žiakov smerom k potrebám trhu práce a neustálym zmenám spoločnosti založenej na vedomostiach, a to vo forme novovytvorených učebníc - učebných textov vybraných odborov a zabezpečenia i ch dostupnosti prostredníctvom internetu.

Príprava a tvorba odborných učebníc, učebných textov a metodických pomôcok vybraných odborných predmetov pre učiteľov a žiakov. Experti - kvalifikovaní učitelia našej školy postupne spracúvajú jednotlivé pridelené učebné texty a metodické pomôcky vybraných odborných predmetov.

Expert č.1 - Ing. Marta Arbetová 
Expert č. 2 – Ing. Marta Bieleková 
Expert č. 3 – Ing. Katarína Goldová

Preklad učebníc, učebných textov a metodických pomôcok do nemeckého jazyka. Vybraní experti – učitelia nemeckého jazyka na našej škole postupne, po konzultácii s autormi učebných textov v rámci tohto projektu, prekladajú jednotlivé texty do nemeckého jazyka.

Expert č. 5 – PhDr. Danica Kurucová 
Expert č. 6 – Mgr. Liana Rogaľová, rod. Gembická odišla na materskú dovolenku a na jej miesto nastúpila externá pracovníčka Mgr. Cvengrošová.

Zabezpečenie dostupnosti pripravených učebníc, učebných textov a metodických pomôcok odborných predmetov prostredníctvom internetu Expert č. 7 – Ing. Martina Šantová priebežne aktualizuje web stránku podľa priebehu aktivít realizovaných v rámci projektu. Keďže pripravené učebné texty a metodické pomôcky majú byť dostupné prostredníctvom internetu.

Ďalší členovia tímu:

Ing. Aneta Mihalková – hlavný manažér projektu, ekonimicko-administarívny manažér
Ing. Peter Tokoš- osoba vykonávajúca publicitu
Mgr. Marcela Štovková (rod. Solichová) – koordinátor projektu
Ivana Tokošová – administratívny pracovník 
Ing. Helena Basarábová - účtovník

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"