dnes je:22.06.2017   čas:18:37   meniny má:Paulína   zajtra oslavuje:Sidónia
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2017/2018
vložené:  02.05.2017
Zverejňujeme informácie o prijímacom konaní na štúdium v našej škole v školskom roku 2017/2018, ako aj harmonogram prijímacích skúšok.
Zápis žiakov prijatých bez prijímacích skúšok bude v dňoch 09. mája - 15. mája 2017 v čase od 8,00 do 15,00 hod. na osobnom oddelení žiakov v miestnosti č. 111 na 1. poschodí budovy teoretického vyučovania.

Kritériá a podmienky prijatia platné pre školský rok 2017/2018 sú uverejnené na www.ostrovskeho.sk v sekcii „Pre záujemcov o štúdium“.

Prijímacie skúšky v 1. kole:
1. termín – 09.05.2017 (utorok)
2. termín – 11.05.2017 (štvrtok)

Výsledné poradie uchádzačov bude vytvorené až po 2. termíne, t.j. 12.05.2017.

Prijatie bez prijímacích skúšok
Ak uchádzač dosiahol v CTŽ 9. ročníkov ZŠ z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry minimálne 90% a viac(z každého predmetu samostatne). Rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí bez prijímacích skúšok boli odoslané zákonným zástupcom doporučenou poštou dňa 28.04.2017. Termín zápisu pre týchto uchádzačov je od 09.05.2017 do 15.05.2017 od 8,00 hod do 15,00 hod. Zápis je možný len na základe zápisného lístka. Prítomnosť zákonného zástupcu pri zápise je nevyhnutná.

Uchádzači, ktorí si podali 2 prihlášky na štúdium v 2 rôznych odboroch, budú konať prijímacie skúšky len raz v 1. termíne 09.05.2017. Výsledné bodové hodnotenie z prijímacích skúšok bude použité pri určení poradia v obidvoch študijných odboroch.

Harmonogram prijímacích skúšok
Vo vestibule budovy teoretického vyučovania budú zverejnené zoznamy uchádzačov s informáciou, v ktorej učebni a poschodie. Počítajte s časovou rezervou tak, aby uchádzači boli o 8,45 hod. už v príslušnej učebni.
8,45 – 9,00 hod. prezentácia uchádzačov v príslušných učebniach
9,00 – 10,00 hod. overenie vedomostí z matematiky formou testu (60 minút)
10,20 – 11,20 hod. overenie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry formou testu a zrakovovnemového diktátu (60 minút)

Uchádzači so ŠVVP, ktorí majú doloženú k prihláške aktuálnu správu o špeciálno-pedagogickom vyšetrení a žiadosť o úpravu prijímacích skúšok, budú mať predĺžený čas na vypracovanie testov o 25%.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 12. mája 2017 na školskej webovej stránke www.ostrovskeho.sk. Prístup k výsledkom budete mať na základe prideleného osobného identifikačného kódu (OIK) uvedeného v pozvánke, poradie, počet bodov, úspešný/neúspešný.

Zápis prijatých uchádzačov bude v dňoch 15.05.2017 alebo 16.05.2017,resp. 17.05.2017 v čase od 8,00 do 16,00 hod. Na webovej stránke bude sprístupnený konkrétny dátum zápisu každého prijatého uchádzača.

Rozhodnutie o prijatí na štúdium si prevezmete osobne pri zápise. Nečakajte na doručenie poštou. Zápis je možný len na základe zápisného lístka a prítomnosť zákonného zástupcu pri zápise je nevyhnutná. Neprijatým uchádzačom bude rozhodnutie riaditeľky školy doručené doporučenou poštou. Prijatému uchádzačovi, ktorý sa nezapíše v určenom termíne bez písomného, resp. telefonického ospravedlnenia, sa rozhodnutie o prijatí na štúdium stáva neplatné.

Počet prihlásených uchádzačov: 370
2561 M informačné a sieťové technológie: 149
2682 K mechanik počítačových sietí: 85
3447 K grafik digitálnych médií: 76
3918 M technické lýceum: 35
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení: 17
6343 M športový manažment: 8
Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist