dnes je:22.06.2017   čas:18:35   meniny má:Paulína   zajtra oslavuje:Sidónia
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
budova teoretického vyučovania
Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018
V školskom roku 2017/2018 prijímame 174 uchádzačov do 7 tried 1. ročníka denného štúdia v študijných odboroch:


Študijné odbory:

kód a názov odboru, plánovaný počet žiakov a tried

2561 M informačné a sietové technológie (chlapci + dievčatá) 60 žiakov/2 triedy
8283 M reklamná tvorba (chlapci + dievčatá) 15 žiakov/0,5 triedy
6343 M športový manažment (chlapci + dievčatá) 10 žiakov/0,5 triedy
3918 M technické lýceum - realitné maklérstvo (chlapci + dievčatá) 10 žiakov/0,5 triedy
3918 M technické lýceum - inteligentné systémy (chlapci + dievčatá) 12 žiakov/0,5 triedy
2682 K mechanik počítačových sietí (chlapci + dievčatá) 36 žiakov/ 1,5 triedy
3447 K grafik digitálnych médií (chlapci + dievcatá) 21 žiakov/ 1 trieda
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení (chlapci) 10 žiakov/ 0,5 triedy


Termíny prijímacich skúšok:

Talentové skúšky - 28. marec 2017(utorok)

1.kolo (netalentové odbory):
9.máj 2017(utorok) - 1.termín
11.máj 2017 (štvrtok) - 2.termín

2.kolo - 20.jún 2017 (utorok)Oznam pre žiakov ZŠ – uchádzačov o štúdium
V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP s riaditeľkou strednej školy. Škola si vyhradzuje právo dat posúdit kontaktnej špeciálnej pedagogičke SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach vhodnost vzdelávania vo zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvorit podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore.

Termíny konzulácií:

• talentový odbor:

8283 M reklamná tvorba

od novembra 2016 do 20. januára 2017

• ostatné odbory - od novembra 2016 do 15. marca 2017

Príloha č. 1 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
Kritériá pre overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a podmienky prijatia na štúdium pre školský rok 2017/2018

Riaditelka školy v zmysle §65 zákona c.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR c.65/2015 o stredných školách urcuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. rocníka denného štúdia v odbore, ktorý si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

8283 M reklamná tvorba (chlapci + dievcatá).

Kritériá pre overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a podmienky prijatia

Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka na SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre školský rok 2017/2018
Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist