dnes je:22.06.2017   čas:18:37   meniny má:Paulína   zajtra oslavuje:Sidónia
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
budova teoretického vyučovania
Rada rodičov
Rodičovské združenie pri SOŠ, Ostrovského 1, Košice je členom Slovenskej rady rodičovských združení.

Identifikačné údaje:

predsedníčka ZRPŠ:
p. Bednárková

tajomník:
Mgr. Szappanosová

pokladník:
Mgr. Kovalčíková

koordinátor medzi školou a ZRPŠ:
Ing. Veronika Mereiderová, e-mail: mereiderova@ostrovskeho.sk

názov:
Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole

adresa:
Ostrovského 1, 040 01 Košice

bankové údaje:
IČO: 17319617/1261
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, č.u.: 0445561492/0900


organizácia Rady rodičov:
• členská schôdza – tvoria ju zákonní zástupcovia žiakov SOŠ.
• triedna schôdza – tvoria ju zákonní zástupcovia jednotlivej triedy
• rodičovská rada – tvoria ju triedni dôverníci jednotlivých tried
• výbor združenia – tvorí ju predseda, tajomník, pokladník. Výbor RZ pozostáva z predsedu: p. Bednárková, tajomníka – Mgr. Szappanosová, pokladníka – Mgr. Kovalčíková. Činnosť orgánov RZ je uvedená v štatúte RZ pri SOŠ


Ciele rodičovského združenia:
Cieľom združenia je v spolupráci s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy prípadne aj inými osobami a organizáciami dosiahnuť:

a) neustále zlepšovanie podmienok pri výchove a vzdelávaní študentov Strednej odbornej školy, Ostrovského 1, Košice (ďalej len SOŠ),

b) vzdelávanie žiakov v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti odbornej i všeobecnej pedagogiky,

c) výchovu žiakov založenú na princípoch humanizmu a demokracie, vlasteneckého cítenia a rozvoja jeho osobnosti,

d) ochranu práv žiakov, v súlade s medzinárodnými dohovormi a ochrane práv dieťaťa, realizáciu práv a povinností zákonných zástupcov žiakov vyplývajúcich z platnej právnej úpravy rodinného práva, ochranu zamestnancov školy pred spoločensky nežiaducimi prejavmi žiakov i ich zákonných zástupcov, či iných spoločenských skupín.


Činnosť združenia je zameraná najmä na:
a) riešenie výchovných vzdelávacích problémov v spolupráci so zamestnancami školy,

b) ochranu žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese a ich nadmerným zaťažovaním,

c) podávanie podnetov riaditeľovi školy a orgánom štátnej správy v školstve na racionalizáciu vyučovacieho procesu v závislosti na potreby praxe a spoluprácu pri riešení týmito orgánmi i združeniami na iných školách, či inými občianskymi iniciatívami (nadácie a pod.),

d) rozvoj záujmovej činnosti žiakov, spoluprácu pri organizovaní školských výletov, exkurzií, športových aktivít, podpore talentovaných žiakov a podobne,

e) poskytovať SOŠ materiálnu a finančnú podporu výchovno — vzdelávacieho procesu v súlade so schváleným rozpočtom združenia,

f) pomáhať SOŠ pri zabezpečovaní dochádzky študentov, ich ubytovania v domove mládeže a školskom stravovaní.

Pozrite si:








Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist