publikoval admin , štvrtok, 01/01/2009 - 21:20

Moderne sa učiť - moderne žiť

ITMS kód: 26110130274

Druh projektu:

Dopytovo orientovaný

Strategický cieľ projektu:

Skvalitniť vyučovací proces v študijnom odbore mechanik počítačových sietí využitím inovovaných foriem a metód, s dôrazom na environmentálnu výchovu a ohľadom na potreby trhu práce.

Špecifický cieľ projektu 1:

Vytvoriť školský vzdelávací program pre tretí ročník študijného odboru mechanik počítačových sietí v súlade so štátnym vzdelávacím programom, s dôrazom na enviromentálnu výchovu.

Špecifický cieľ projektu 2:

Inovovať formy a metódy vyučovania a didaktické pomôcky a implementovať ich vo výučbe v rámci školského vzdelávacieho programu pre druhý a tretí ročník odboru mechanik počítačových sietí.

Cieľové skupiny:

Pedagogickí zamestnanci strednej odbornej školy a žiaci strednej odbornej školy.

Projekt obsahuje štrnásť aktivít a pracuje na ňom dvadsať pedagogických pracovníkov našej školy.

Trvanie projektu:

10/2009 - 09/2011