publikoval admin , piatok, 13/09/2019 - 12:00
špecialista informačnej bezpečnosti

 Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti

Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

Absolvent študijného odboru -  2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti  získa úplné stredné odborné vzdelanie - trojročným pomaturitným vyšším odborným štúdiom -  ISCED 5B. 

Cieľovou skupinou sú absolventi stredných odborných škôl a gymnázií, podmienkou prijatia je ukončené úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania.

Dokladom o získanej kvalifikácii je Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať  titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“.

Kľúčové oblasti vzdelávania:

 • bezpečnosť počítačových sietí
 • bezpečnosť operačných systémov
 • zabezpečenie komunikácie – kryptovanie, princípy kryptografie
 • uchovávanie a spracovanie dát
 • právne aspekty informačných systémov
 • bezpečnostná politika, audit

Absolvent študijného odboru môže počas štúdia získať niekoľko medzinárodných certifikátov:

 • v oblasti počítačových sietí: CCNA 1 a 2
 • v oblasti bezpečnosti PC sietí: Cybersecurity Essentials, CCNA Security
 • v oblasti operačných systémov: LPIC-1, LPIC-2
 • v oblasti bezpečnosti informačných systémov: príprava na certifikáciu CISSP

 

Podmienky a kritériá prijatia:

 • Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
 • Uchádzač v stanovenom termíne doručil riadne vyplnenú prihlášku na vyššie odborné štúdium.
 • Kompletné vyplnenie elektronickej prihlášky na štúdium platnej pre školský rok 2021/2022. Po úspešnom odoslaní sa vygeneruje pdf súbor, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a doplniť rodné číslo a spolu s požadovanými prílohami ju doručiť (alebo poslať poštou) do 31.05.2021 na adresu školy: SOŠ IT Ostrovského 1, 040 01  Košice.
 • K prihláške je nutné priložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a kópie koncoročných vysvedčení z 1. až 4. ročníka strednej školy, maturitná skúška nesmie byť staršia ako 5 rokov (najstaršia akceptovaná MS je z roku 2016). 
 • Zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium a výkon povolania potvrdená praktickým lekárom v prihláške na štúdium.
 • Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

 

 

Kritériá a ostatné podmienky pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného vyššieho odborného štúdia na SOŠ Ostrovského 1, Košice pre školský rok 2021/2022 budú včas zverejnené.