publikoval admin , štvrtok, 27/05/2021 - 10:19

Na základe výsledkov prijímacieho konania na SOŠ informačných technológii, Ostrovského 1, Košice zverejňujeme poradie uchádzačov v prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022  ku dňu 27.05.2021.

V študijných odboroch 2559 M inteligentné technológie, 2573 M programovanie digitálnych technológií a 3447 K grafik  digitálnych médií je poradie konečné vzhľadom na úplné obsadenie plánovaného počtu prijatých žiakov:

2559 M inteligentné technológie – plán 25 uchádzačov, záujem potvrdilo 25 uchádzačov,

2573 M programovanie digitálnych technológií - plán 25 uchádzačov, záujem potvrdilo 25 uchádzačov,

3447 K grafik  digitálnych médií - plán 20 uchádzačov, záujem potvrdilo 20 uchádzačov.

V študijných odboroch 2561 M informačné a sieťové technológie a 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov poradie nie je konečné z dôvodu ponechania 1 miesta na prijatie uchádzača s určeným náhradným termínom prijímacích skúšok v zmysle § 66 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z školského zákona. Riaditeľka školy stanovila náhradný termín na 14.06.2021v obidvoch uvedených odboroch. Až po tomto dátume bude možné zverejniť konečné poradie v uvedených odboroch:

2561 M informačné a sieťové technológie - plán 84 uchádzačov, záujem potvrdilo 83 uchádzačov,

2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov - plán 25 uchádzačov, záujem potvrdilo 24 uchádzačov.

Odvolania proti neprijatiu pre nedostatok miesta, ktoré boli doručené do školy v stanovenej lehote a ktoré sme nemohli vyriešiť v rámci autormedúry riaditeľky strednej školy, budú postúpené na Odbor školstva KSK po ukončení prijímacích skúšok v náhradnom termíne.