publikoval admin , štvrtok, 29/04/2021 - 10:16
AKTUÁLNE informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022

Prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

1. termín – 3. mája 2021 (pondelok)

2. termín – 10. mája 2021 (pondelok)

Počet prihlásených uchádzačov 505 (povolený počet prijatých 179). Pozvánky na prijímacie skúšky boli odoslané 23. apríla 2021 cez informačný systém základnej školy EduPage, prípadne prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

V pozvánke je uvedený číselný kód uchádzača, časový harmonogram priebehu prijímacích skúšok a tlačivo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Každý uchádzač musí odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a musí mať platný negatívny test na COVID-19 na nahliadnutie.

Tlačivo: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Uchádzači, ktorí si podali 2 prihlášky na štúdium v 2 rôznych odboroch v našej škole, budú konať prijímacie skúšky len raz v 1. termíne 3.mája 2021. Výsledné bodové hodnotenie prijímacích skúšok bude použité pri určení poradia v obidvoch študijných odboroch.

Upozornenie:

Uchádzači budú na testoch miesto mena a priezviska uvádzať pridelený osobný identifikačný kód, ktorý je uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky. Je nevyhnutné aby uchádzači mali tento kód pri sebe na prijímacích skúškach.

Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov (najmä zdravotných) nemôže v uvedených termínoch zúčastniť na prijímacích skúškach, oznámte dôvod neúčasti riaditeľke strednej školy najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8.00 hod. Neúčasť je nutné neodkladne
(do 2 dní) doložiť lekárskym potvrdením resp. iným dokladom spolu zo žiadosťou o povolenie vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

Uchádzači so ŠVVP, ktorým zákonní zástupcovia doložili k prihláške na štúdium žiadosť o úpravu prijímacích skúšok a aktuálne správy s odporúčaniami na úpravu podmienok prijímacích skúšok, budú mať predĺžený čas na vypracovanie testov o 15 minút a ďalšie úpravy. Ak zákonní zástupcovia nedoložili žiadosť a ostatné doklady, uchádzači budú konať prijímacie skúšky bez úpravy.

Priebeh prijímacích skúšok

 1. Ráno prichádzajú uchádzači do školy podľa harmonogramu uvedeného v pozvánke a postupne prebehne prezentácia.
 2. Pokyny k písaniu testu z matematiky: žiakom sa povoľuje pri skúške používať kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu ani tabletu. Počas skúšky nie je povolené používanie vlastných pripravených materiálov.
 3. Zákonných zástupcov prosíme, aby nevstupovali do budovy školy v dôsledku COVID opatrení.

 

Informácie – po prijímachích skúškach

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do troch pracovných dní od 2. termínu prijímacích skúšok na webovej stránke www.ostrovskeho.sk, samostatne pre každý študijný odbor.

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Úspešný – prijatý uchádzač

 1. Vo výsledkovej listine bude povolený počet prijatých žiakov oddelený čiarou (povolený počet prijatých žiakov je uvedený v kritériách prijatia žiakov).

Riaditeľka školy rozhodne o prijatí a doručí rozhodnutie zákonným zástupcom žiaka cez informačný systém základnej školy EduPage a poštou do 20. mája 2021.

 1. Zákonný zástupca prijatého žiaka do 25. mája 2021 doručí našej škole potvrdenie o nástupní žiaka alebo potvrdenie nenastúpení žiaka na štúdium.

Tlačivo: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium.

Toto potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: skola@ostrovskeho.sk, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Nedoručenie potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka sa považuje za nezáujem o štúdium na našej strednej škole a rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý sa stáva neplatné.

Úspešný – neprijatý uchádzač

 1. Žiaci ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení.

Riaditeľka školy rozhodne o neprijatí a doručí rozhodnutie zákonným zástupcom žiaka cez informačný systém základnej školy EduPage a poštou do 20. mája 2021

 1. Ak sa uvoľní miesto, pretože prijatý žiak odovzdá škole potvrdenie o nenastúpení (vyberie si inú školu) vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzača ktorý je pod čiarou.
 2. Dôležitým predpokladom je fakt, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí, čím potvrdzuje pretrvávajúci záujem o štúdium.
 3. Až na základe doručeného rozhodnutia o neprijatí doporučenou poštou, nie cez EduPage, zákonný zástupca uchádzača môže podať písomné odvolanie prostredníctvom riaditeľky strednej školy v lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia (nie e-mailom).

V odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu je nutné uviesť tieto údaje:

 • meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu (vo vlastnom záujme aj telefóne číslo)
 • dátum doručenia rozhodnutia
 • číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia
 • meno a priezvisko žiaka aj s dátumom narodenia
 • kód a názov odboru
 • dôvod neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium
 • dôvod odvolania
 • miesto, dátum a vlastnoručný podpis

Neúspešný uchádzač – nesplnil kritériá

 1. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača písomne odvolať prostredníctvom riaditeľky strednej školy v lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia (nie e-mailom) v súlade s § 68 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (náležitosti odvolania podľa bodu 4).