2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

publikoval admin , štvrtok, 02/06/2022 - 11:33
Riaditeľka Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach v súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 01.06.2022 oznamuje, že dňa 21.06.2022 o 8.00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok v súlade s Kritériami a ostatnými podmienkami prijímacieho konania pre prijatie žiakov na denné štúdium do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov pre školský rok 2022/2023.

O Z N A M

publikoval admin , pondelok, 23/05/2022 - 12:08
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 PRE ŽIAKOV PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY

Dôležitá informácia k podaniu odvolania

publikoval admin , pondelok, 16/05/2022 - 09:51
Odvolanie proti neprijatiu podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že zákonní zástupcovia doručili riaditeľke školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden zákonný zástupca – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení. Ak má uchádzač jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nemôže dodať oba podpisy a doručil riaditeľke školy spolu s prihláškou čestné vyhlásenie/kópiu rozhodnutia súdu, v takomto prípade podpisuje ako jeden zákonný zástupca.