OZNAM O POKRAČOVANÍ VÝUČBY V ŠKOLE DIŠTANČNOU FORMOU

publikoval admin , piatok, 05/02/2021 - 11:10
Vážení rodičia a milí žiaci, na základe zlej epidemickej situácie v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja rozhodol zriaďovateľ školy, že prezenčné vyučovanie v stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa začne najskôr 1. marca 2021. O uvedenej skutočnosti informuje v nasledujúcej správe: https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html. Vyučovanie v škole pokračuje dištančnou formou do jarných prázdnin. O ďalšom vývoji situácie vás budeme včas informovať.

OZNÁMENIE o spôsobe hodnotenia predmetu "prax" v 4. ročníku študijného odboru 3918 M technické lýceum – inteligentné systémy

publikoval admin , utorok, 26/01/2021 - 16:03

V súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu  SR k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 zo dňa 9. decembra 2020, ak  bolo vo vyučovacom predmete vyučovanie obmedzené alebo podstatne redukované. 

 

OZNAM O POKRAČOVANÍ VÝUČBY V ŠKOLE DIŠTANČNOU FORMOU

publikoval admin , štvrtok, 07/01/2021 - 11:27
Na základe informácií zverejnených na stránke Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 a na základe informácií Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja oznamujeme nasledovné: