Kritériá a ostatné podmienky pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na externú formu štúdia pre školský rok 2024/2025

publikoval admin , piatok, 10/05/2024 - 20:49

V zmysle Zákona 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon), riaditeľka školy po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 9.5.2024 plánuje v školskom roku 2024/2025 otvoriť 1 triedu v 1.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025 PRE ŽIAKOV PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY

publikoval admin , piatok, 03/05/2024 - 17:29
Zákonný zástupca žiaka zasiela žiadosť o prijatie do školského internátu v školskom roku 2024-2025 spolu so zápisným lístkom žiaka na ubytovanie v školskom internáte v termíne do 25.mája 2024 poštou na adresu školy: SOŠIT, Ostrovského 1, Košice 040 01, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: skola@ostrovskeho.sk

Voľby zástupcu rodičov žiakov do Rady školy

publikoval admin , piatok, 05/04/2024 - 11:16
Riaditeľka  školy,  v zmysle §1 vyhlášky č. 291 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje voľby zástupcu rodičov žiakov do Rady školy pri SOŠIT, Ostrovského 1 v Košiciach. Voľby zástupcu rodičov žiakov sa uskutočnia 10. apríla 2024 o 16:00 hod. v aule školy.