publikoval admin , utorok, 09/06/2020 - 12:03

Riaditeľka Strednej odbornej školy, Ostrovského 1 v Košiciach v zmysle bodu 4. Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných odborných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29. 04. 2020 vyhlasuje 2. kolo prijímaciho konania na nenaplnený počet miest v študijných odboroch:

 

2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov - 18

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení - 2

 

Termín doručenia prihlášok je do 19. júna 2020.

2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční do 23. júna 2020.

 

Zákonný zástupca uchádzača doručí prihlášky na vzdelávanie na strednú školu prostredníctvom riaditeľa ZŠ cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu: prijimacky@ostrovskeho.sk alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia na strednú školu.

Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutia o priajtí do 25. júna 2020. Zákonný zástupca prijatého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na strednú školu.

Uchádzači musia splniť tie isté kritériá a podmienky, ktoré boli určené pre prijímacie konanie v 1. kole - zverejnené na školskej webovej stránke, v časti pre uchádzačov => Prijímacie konanie na šk.r. 2020/2021.

 

                                                             Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy

 

stiahnite si záväzné potvrdenie o nástupe na štúdium

žiadosť o prijatie do školského internátu