ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu

publikoval admin , streda, 28/10/2020 - 13:22

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

POZOR !!! Dôležitý oznam

publikoval admin , nedeľa, 11/10/2020 - 12:19

Milí žiaci, vážení zamestnanci, oznamujeme Vám, že od zajtra t.j. 12.10.2020 až do odvolania prechádzame na dištančné vyučovanie. Podrobnejšie informácie Vám budeme posielať priebežne.


Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy

AKTUALIZÁCIA: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021

publikoval admin , sobota, 03/10/2020 - 08:37
Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu, konzervatórií), pracovísk praktického vyučovania, jazykových škôl a školských internátov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Oznámenie o konaní volieb do rady školy

publikoval admin , piatok, 02/10/2020 - 11:45
Na základe výzvy Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa Strednej odbornej školy informačných technológií na Ostrovského 1 v Košiciach podľa §25 odstavec 1 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov riaditeľka školy oznamuje, že sa uskutočnia voľby do Rady školy pri Strednej odbornej škole informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2020-2024.

Získali sme prvé miesto

publikoval admin , pondelok, 28/09/2020 - 12:42
Mladé slovenské talenty ukázali svoje schopnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V slovenskom finále európskeho podujatia, ktoré sa konalo v priestoroch spoločnosti ALEF, predčili svojich súperov a získali historicky prvé víťazstvo v Stredoškolskej súťaži v kybernetickej bezpečnosti (www.kybersutaz.sk).

OZNAM o obmedzení vstupu cudzím osobám do priestorov školy.

publikoval admin , piatok, 25/09/2020 - 13:09
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať  dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

OZNAM O ZASADNUTÍ RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

publikoval admin , pondelok, 21/09/2020 - 09:39

S ohľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou ochorenia COVID-19 a rešpektovanie protiepidemických opatrení a odporúčaní, sa v plánovanom termíne 23.9.2020 plenárne zasadnutie rodičovského združenia a triedne schôdze neuskutočnia. O náhradnom termíne a forme stretnutia vás budeme včas informovať. 

Ing. Veronika Mereiderová

OZNAM PRE ŽIAKOV UBYTOVANÝCH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

publikoval admin , piatok, 28/08/2020 - 14:54

Vzhľadom na aktualizáciu dokumentov Manuálu pre SŠ upravujúcu organizáciu a podmienky pre školský rok 2020-2021 vydaného MŠVaV SR,  došlo k zmene obsahu tlačiva Prílohy č.1 - "Zdravotný dotazník a vyhlásenie ZZ žiaka.....".

Skúška z Elektrotechnickej spôsobilosti

publikoval admin , streda, 26/08/2020 - 12:37
Dňa 14.9.2020 o 08:00 sa bude konať skúška z elektrotechnickej spôsobilosti. Z dôvodu aktuálnej situácie je žiak povinný zaslať v termíne najneskôr do 9.9.2020 v elektronickej podobe (scan) prihlášky a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na e-mail j.basista@ostrovskeho.com, m.stofa@ostrovskeho.com.