Oznam riaditeľky školy o obnovení školského vyučovania pre končiace ročníky

publikoval admin , piatok, 09/04/2021 - 10:23
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch a zároveň sa obnovuje prevádzka školskej jedálne.

OZNAM riaditeľky školy o prechode na dištančné vzdelávanie od 3.3.2021

publikoval admin , utorok, 02/03/2021 - 21:50
V zmysle Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 a pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 2.3.2021, po zvážení aktuálnych prevádzkových, personálnych podmienok, rizík a znižujúceho sa počtu žiakov prítomných na prezenčnej forme výučby sa  v končiacich ročníkoch mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie od stredy 3. marca 2021 a vzdelávanie všetkých žiakov školy bude prebiehať dištančnou formou až do odvolania.

OZNAM O POKRAČOVANÍ VÝUČBY V ŠKOLE DIŠTANČNOU FORMOU

publikoval admin , piatok, 05/02/2021 - 11:10
Vážení rodičia a milí žiaci, na základe zlej epidemickej situácie v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja rozhodol zriaďovateľ školy, že prezenčné vyučovanie v stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa začne najskôr 1. marca 2021. O uvedenej skutočnosti informuje v nasledujúcej správe: https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html. Vyučovanie v škole pokračuje dištančnou formou do jarných prázdnin. O ďalšom vývoji situácie vás budeme včas informovať.

prijímacie konanie šk. r. 2021/2022

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

4-ročné denné štúdium pre uchádzačov 9. ročníka základných škôl,

v školskom roku 2021/2022 prijímame 179 uchádzačov do 1. ročníka v študijných odboroch:

kód a názov odboru, plánovaný počet žiakov

2559 M inteligentné technológie, experiment (chlapci+dievčatá)  25 žiakov     

OZNÁMENIE o spôsobe hodnotenia predmetu "prax" v 4. ročníku študijného odboru 3918 M technické lýceum – inteligentné systémy

publikoval admin , utorok, 26/01/2021 - 16:03

V súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu  SR k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 zo dňa 9. decembra 2020, ak  bolo vo vyučovacom predmete vyučovanie obmedzené alebo podstatne redukované. 

 

OZNAM O POKRAČOVANÍ VÝUČBY V ŠKOLE DIŠTANČNOU FORMOU

publikoval admin , štvrtok, 07/01/2021 - 11:27
Na základe informácií zverejnených na stránke Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 a na základe informácií Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja oznamujeme nasledovné: