Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

4-ročné denné štúdium pre uchádzačov 9. ročníka základných škôl,

v školskom roku 2020/2021 prijímame 180 uchádzačov do 1. ročníka v študijných odboroch:

kód a názov odboru, plánovaný počet žiakov

2559 M inteligentné technológie, experiment (chlapci+dievčatá)  25 žiakov     

2561 M informačné a sieťové technológie (chlapci + dievčatá) 75 žiakov  
2573 M programovanie digitálnych technológií, experiement (chlapci+dievčatá) 25 žiakov
2571 K správca inteligentných a digitálych systémov, experiment (chlapci+dievčatá) 25 žiakov
2682 K mechanik počítačových sietí (chlapci + dievčatá) 9 žiakov 
3447 K grafik digitálnych médií (chlapci + dievčatá) 12 žiakov 
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení (chlapci) 9 žiakov

Termíny prijímacích skúšok:

1. kolo - 11. máj 2020 (pondelok) - 1. termín

              14. máj 2020 (štvrtok) - 2. termín

2. kolo - 16. jún 2020 (utorok) - o konaní 2. kola rozhodne riaditeľka školy v prípade, že v 1. kole počet prijatých a zapísaných žiakov nedosiahne stanovený počet. Toto rozhodnutie zverejníme najneskôr do 6. júna 2020.

 

Oznam pre žiakov ZŠ – uchádzačov o štúdium

V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP s riaditeľkou strednej školy. Škola si vyhradzuje právo dat posúdiť kontaktnej špeciálnej pedagogičke SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach vhodnosť vzdelávania vo zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore.

Termíny konzultácií: 

 od februára 2020 do 15. marca 2020
 

Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka na SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre školský rok 2020/2021

 

Príloha č. 1 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)