publikoval admin , utorok, 04/06/2019 - 13:31

Riaditeľka Strednej odbornej školy, Ostrovského 1 v Košiciach v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 z. z. (školský zákon) vyhlasuje II. kolo prijímacích skúšok na neobsadený počet voľných miest v študijnom odbore:

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení – 2

Termín doručenia prihlášok: do 10. júna 2019 (pondelok)

Termín II. kola PS: 18. jún 2019 (utorok)

Prihlášky na štúdium v strednej škole môžete doručiť poštou na adresu školy alebo osobne (zákonný zástupca) na sekretariát riaditeľky školy.  Prihlášky musia obsahovať všetky náležitosti.

Riaditeľka školy odošle pozvánky na prijímacie skúšky v II. kole dňa 11. júna 2019.

Dôležité upozornenie

Prílohu pozvánky s údajmi o obidvoch rodičoch nevyhnutne doručí uchádzač v deň konania prijímacích skúšok a odovzdá administrátorovi v učebni, v ktorej bude  konať prijímacie skúšky. Uchádzači musia splniť tie isté kritériá a podmienky, ktoré boli určené pre prijímacie konanie v I. kole – zverejnené v sekcii pre uchádzačov – Prijímacie konanie šk. rok 2019/2020.

V prípade uchádzača so ŠVVP zákonný zástupca priloží k prihláške na štúdium:

  • aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení,

  • žiadosť o úpravu prijímacích skúšok.

V prípade, že zákonný zástupca nedoloží k prihláške na štúdium žiadosť a správu v termíne do 10. júna 2019, bude uchádzač konať prijímacie skúšky bez úpravy.