publikoval admin , streda, 20/03/2024 - 10:24

Rada školy pri SOŠ IT, Ostrovského 1 v Košiciach vyhlasuje voľby  členov do  Školského parlamentu podľa § 26 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum volieb: 10.4.2024 -  v čase od 9:40 hod. do 10:25 hod.

Termín podania prihlášky za člena ŠP: do 21.3.2024 (do 14:00 hod)

Prezentácia kandidátov: 25.3.2024 – 8.4.2024

Počet členov ŠP: 5

Spôsob podania prihlášky:

  1. Printová forma – vytlačenú prihlášku za člena ŠP si kandidát prevezme od koordinátora ŠP. Prihlášku kandidát vyplní, podpíše a prinesie koordinátorovi ŠP do stanoveného termínu. Koordinátor potvrdí prijatie prihlášky svojím podpisom.
  2. Elektronicky cez EDUPAGE – kandidát správou zo svojho EDUPAGE účtu deklaruje záujem o kandidatúru v ŠP. Správu kandidát adresuje koordinátorovi do stanoveného termínu. Koordinátor odpoveďou na správu kandidáta potvrdí prijatie jeho kandidatúry.

Osoba dohliadajúca na priebeh volieb: Ing. Marcela Timková – člen Rady školy

Volebnú komisiu tvoria:  Mgr. Lenka Kurianová – koordinátor ŠP

                                          2 nezávislí žiaci, ktorí nie sú kandidátmi

Spôsob, akým sa bude voliť:

Voľby prebehnú tajným hlasovaním. Právo voliť má každý žiak školy. Voľby prebehnú online formou prostredníctvom EDUPAGE v určený deň (viď vyššie). Zástupca pedagógov Rady školy v spolupráci s koordinátorom ŠP na základe prihlášok kandidátov vytvoria v EDUPAGE kandidátsku listinu s názvom „Voľby členov do Školského parlamentu“ a odošlú v deň volieb všetkým žiakom. Žiaci pri hlasovaní majú označiť v hlasovacom lístku 1-  5 kandidátov. Pokiaľ žiak označí viac ako 5 kandidátov, je hlasovací lístok neplatný. Členmi ŠP sa stanú prví piati kandidáti, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa vyhlásia opakované voľby na príslušný mandát, v ktorom môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom ŠP sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov. Kandidáti, ktorí nezískali potrebný počet hlasov na získanie mandátu v ŠP sa stávajú náhradníkmi v prípade zrušenia/zániku členstva v ŠP.

Vyhlásenie volieb, zápisnice z volieb a výsledky volieb budú zverejnené na webovom sídle školy.

 

V Košiciach, dňa 19.3.2024