publikoval admin , piatok, 24/04/2020 - 16:37
maturita 2019/2020

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v školskom roku 2019/2020 ruší riadny i náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

 

 

Interná časť maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020

Vyučovanie sa  pre žiakov 4. ročníka SOŠ Ostrovského 1  končí 7. mája 2020.

V školskom  roku  2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej  časti  a  praktickej  časti odbornej  zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne:

Výsledná známka z maturitnej  skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka sa získa ako aritmetický priemer známok z uvedených predmetov.

Výsledná známka z teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa vypočíta ako aritmetický priemer známok z odborných predmetov okrem predmetu odborný výcvik a prax.

Výsledná známka z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa vypočíta ako aritmetický priemer známok z odborného predmetu odborný výcvik a prax. 

Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na  1;  2,5  sa  zaokrúhľuje  na  2;  3,5  sa  zaokrúhľuje na 3  a 4,5  sa  zaokrúhľuje na  4.

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020.

SOŠ Ostrovského sprístupní výsledné známky žiakovi do 12. mája 2020. Spôsob sprístupnenia dodatočne oznámime.

Ak žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu MS a do  15.  mája  2020  písomne oznámi svoj nesúhlas na SOŠ Ostrovského 1, Košice. Následne vykoná internú časť MS z tohto predmetu v termíne od 25. mája do 13. júna 2020.

Komunikácia medzi SOŠ Ostrovského a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy (edupage) alebo elektronicky v naskenovanej podobe(skola@ostrovskeho.sk) alebo poštou (SOŠ Ostrovského 1, 040 01 Košice). Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Vysvedčenie za 4. ročník štúdia vydá SOŠ Ostrovského spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020 – termíny a spôsob prevzatia oznámime dodatočne.

Termín overovania elektrotechnickej spôsobilosti úspešných absolventov SOŠ Ostrovského bude po obnovení vyučovania, pravdepodobne v septembri 2020.  Konkrétny termín oznámime dodatočne na školskej webovej stránke.