publikoval admin , piatok, 23/12/2016 - 00:16
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Študijný odbor je určený pre: chlapcov

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

- vysvedčenie o maturitnej skúške
- výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

- v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva
- v stavebných firmách vykonáva inštalácie rozvodov ústredného vykurovania, plynu, kanalizácie a vody, vrátane opráv

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

- vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na stavebnej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách
- pomaturitné štúdium

Profil absolventa:

kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať technicko–hospodárske funkcie v oblasti stavebníctva, ale i v ostatných odvetviach hospodárstva a tiež kvalifikovane vykonávať manuálne odborné činnosti, ktoré súvisia s realizáciou, udržiavaním a opravovaním technického zariadenia budov, môže zastávať hlavne funkcie technologického, prevádzkového, obchodno-servisného, ale tiež robotníckeho charakteru.

Absolvent musí byť adaptabilný, schopný získavať nové informácie, ďalšie vedomosti a zručnosti, využívať ich vo svojej práci, mať trvalý záujem o sledovanie vývoja vo svojom odbore Pre kvalifikovaný výkon odborných činností má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil, ktoré mu umožňujú byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry. Absolvent musí ovládať dôležité manuálne zručnosti a cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s pracovnoprávnymi normami spoločnosti, zásadami morálky a demokracie, je pripravený aj na pomaturitné štúdium a vysokoškolské vzdelávanie, najmä v príbuzných študijných odboroch.