publikoval admin , štvrtok, 07/01/2021 - 11:27

OZNAM O POKRAČOVANÍ  VÝUČBY V ŠKOLE DIŠTANČNOU FORMOU

Na základe informácií zverejnených na stránke Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu,  na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu  číslo:  2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 a na základe informácií Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja oznamujeme nasledovné:

Od 11.1.2021 do 22.1.2021 pokračuje výučba v škole dištančnou formou (platí aj pre končiace ročníky).

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené stredné školy, za podmienok pretestovania študentov, aspoň 1 zákonného zástupcu a zamestnancov školy, ktoré sa presunulo na 22. – 24. januára 2021. Plánovaný nástup na prezenčnú formu vyučovania je 25.1.2021 (závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie).

Tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

 

1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.

 2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

3. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

 a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov

 i. matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,

ii. matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

 b) v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov

 i. slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

 ii. ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

4. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,

 c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a

d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

 5. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

 a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

 b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

6. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

7. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

8. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

 Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie: Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.