publikoval admin , streda, 13/05/2020 - 10:59

Žiaci ubytovaní v školskom internáte zasielajú žiadosti o prijatie do školského internátu v školskom roku 2020/2021 v termíne do 20.mája 2020.
Žiadosť zasielajte e-mailom na adresu: skola@ostrovskeho.sk (podpísanú zákonným zástupcom a oskenovanú) alebo originál žiadosti poštou na adresu školy.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka do školského internátu bude zaslané cez edupage.