publikoval admin , pondelok, 23/05/2022 - 12:08

Zákonný zástupca žiaka zasiela žiadosť  o prijatie do školského internátu  v školskom roku 2022-2023 spolu so zápisným lístkom žiaka na ubytovanie v školskom internáte v termíne do 09. júna 2022 poštou na adresu školy: 

SOŠ  informačných technológií, Ostrovského 1,  Košice 040 01,  alebo elektronicky na e-mailovú  na adresu: skola@ostrovskeho.sk

V zmysle smernice o prijímaní žiakov do ŠI sú prednostne prijímaní žiaci s miestom trvalého bydliska nad 50 km.