publikoval admin , piatok, 27/08/2021 - 17:46
Oznámenie o nástupe žiakov do školy  2.9.2021

 

 

 

 

 

Najdôležitejšie informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov:

Pre žiakov našej školy platia tieto povinnosti:

  • žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania,

 

  • pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca alebo plnoletý žiak predloží škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (stiahni tu)

 

 

  • žiak ubytovaný v školskom internáte takisto odovzdá uvedené potvrdenia svojmu vychovávateľovi po príchode do školského internátu (čiže 2 krát - škola a internát)

 

  • príchod žiakov do školy dňa 2.9.2021:

         8:00 - žiaci 1. ročníka

         8:30 - žiaci 2. až 4. ročníka

 

  • bez vyplneného a podpísaného tlačiva „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ nemôže žiak vstúpiť do budovy školy