Politika kvality

Vedenie školy, v presvedčení, že základom úspešnosti je sústavné plnenie rastúcich požiadaviek a očakávaní spoločnosti, stanovuje tieto zásady politiky kvality, záväzné pre všetkých zamestnancov

  • meradlom kvality všetkých činností výchovno-vzdelávacieho (VaV) procesu je spokojnosť tých, ktorí využívajú naše služby (našich zákazníkov)
  • za kvalitu svojej práce, zodpovedá každý zamestnanec školy, ktorý prácu vykonáva, pričom sa vedenie školy hlási k zodpovednosti za vytvorenie podmienok pre jej kvalitné vykonávanie
  • politiku kvality vedenie školy realizuje vytvorením, zavedením a uplatňovaním systému kvality, ktorého hlavnými princípmi sú:

- efektívna komunikácia s okolím, dôsledné zisťovanie požiadaviek a očakávaní okolia, objektívnosť a pohotovosť poskytovaných informácií
- individuálny prístup k riešeniu každého študenta pri rešpektovaní potrieb okolia, a jeho možností
- výber optimálnych technológií a postupov VaV, spĺňajúcich náročné kritériá kvality školy, pre dané konkrétne podmienky VAV
- výber odborne spôsobilých lektorov, spĺňajúcich požiadavky spoločnosti na kvalitu VaV
- výber a príprava všetkých zamestnancov školy v súlade s požiadavkami na kvalitu ich práce
- účinná motivácia zamestnancov školy ku kvalite
- starostlivá príprava a realizácia prác v súlade s požiadavkami zriaďovateľa, požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, stavom poznania a oprávnenými očakávaniami nášho okolia / spoločnosti, v ktorej žijeme
- efektívna a náročná kontrola kvality VaV, vo všetkých etapách jeho prípravy a realizácie
- priebežné hodnotenie a zlepšovanie systému kvality VaV
 

Zavedený, uplatňovaný a sústavne zdokonaľovaný systém kvality je vypracovaný v súlade s STN EN ISO 9001:2008 a spĺňa požiadavky STN EN ISO 9001:2008. Za uplatňovanie systému kvality VaV ako aj za kvalitu všetkých činností školského zariadenia, zodpovedá vedenie školy.