Pracovné pozície 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka informatiky s nástupom ihneď.

 

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

 

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

 

Odborné požiadavky:  

Počítačové znalosti – používateľ:               Microsoft Word – pokročilý

                                                                       Microsoft Excel - pokročilý

                                                                       Microsoft Powerpoint – pokročilý

                                                                       Microsoft Outlook – pokročilý

 

Počítačové znalosti – počítačové siete:      znalosti na úrovni CCNA 1

Počítačové znalosti – administrátor:         znalosti MySQL

                                              Znalosť vyššieho programovacieho jazyka (Python, C++, Java)  výhodou

Osobnostné predpoklady:                            

komunikačné schopnosti

analytické a logické myslenie

zmysel pre detail

kreativita

proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 970 eur)

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 19.01.2020. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

v Košiciach, 10. 01. 2020

 

                                                                                                         Ing. Elena Tibenská

                                                                                                                 riaditeľka