publikoval admin , streda, 24/06/2020 - 17:27

Dôležitý oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov prijatých  na štúdium do 1. ročníka denného štúdia v Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach v školskom roku 2020.

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa §150 ods 8 a §161k zákona č. 254/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vás žiadame na predloženie potrebných dokladov k prihláške na štúdium v termíne do 14. augusta 2020/2021:

1. všetci prijatí žiaci - potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium vo zvolenom             odbore vzdelávania a na výkon povolania

2. žiaci so zdravotným znevýhodnením - vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor výchovy a vzdelávania

3. žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou - rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia

Uvedené doklady môžete doručiť:

a) email na skola@ostrovskeho.sk

b) poštou na adresu Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01. Košice

                                                      Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy