publikoval admin , pondelok, 25/05/2020 - 11:25

PRIJÍMACIE KONANIE

Informácie pre rodičov (zákonných zástupcov) uchádzačov.

1. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzačov cez informačný systém základnej školy (EduPage), prípadne odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom emailu dňa 25.05.2020 a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.

2. Zákonný zástupca prijatého uchádzača po obdržaní rozhodnutia o prijatí doručí záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium odoslaním cez informačný systém základnej školy (EduPage), prípadne naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu skola@ostrovskeho.sk alebo poštou na adresu strednej školy: Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01, Košice.  Záväzné potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení prosíme doručiť v čo najkratšom termíne, najneskôr do 4. júna 2020. Rozhodujúci je dátum doručenia na strednú školu.

Vzor záväzného potvrdenia o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium si môžete stiahnúť (tu kliknite).

V tomto potvrdení nám zároveň oznámte voľbu (zaškrtnutím) voliteľného predmetu.

3. Ak zákonný zástupca uchádzača doručí Strednej odornej škole, Ostrovského 1, Košice záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium alebo do 4. júna 2020 nedoručí žiadne záväzné potvrdenie podľa odsekov 1.5. a 1.6. Rozhodnutím ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200, rozhodnutie, ktorým bol/a uchádzač/ka prijatý/á na štúdium v strednej škole, je neplatné

4. Ak prijatý a zapísaný uchádzač má záujem o ubytovanie v školskom internáte našej školy, žiadosť o prijatie do školského internátu si možete stiahnuť (tu kliknite).

5. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý na štúdim, sa môže odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Vzor odvolania proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí si môžete stiahnuť (tu kliknite). 

Odvolanie môžete doručiť buď naskenované prostredníctvom emailu na adresu skola@ostrovskeho.sk alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01, Košice.  Rozhodujúci je dátum doručenia na strednú školu.

V prípade uchádzača, ktorý si podal dve prihlášky na dva odbory v našej škole, podáva odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí za každý odbor samostatne.

UPOZORNENIE: odvolanie proti neprijatiu musí obsahovať číslo rozhodnutia o neprijatí.

 

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 055/643 19 78 (sekretariát riaditeľky), 0915 942 598 (zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie), emailom: skola@ostrovskeho.sk.  

 

                                                                                     Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy