publikoval admin , streda, 08/11/2017 - 08:14

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice, ako správca majetku Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), na základe Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinného od 01.01.2016 a v zmysle prílohy č. 1 Pravidlá nájmu športových zariadení, ponúka na prenájom

telocvičňu o výmere 1005,6 m² (súpisné č. 1, na parcele č. 510/334, katastrálne územie Južné mesto, evidovaná Okresným úradom Košice IV, katastrálnym odborom na LV
č. 11630, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.

Oprávnenými osobami (nájomcami)  môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

-           vykonávajú športovú činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov,

-           sídlo nájomcu sa nachádza v územnej pôsobnosti KSK,

-           vykonávajú pravidelnú športovú činnosť najmenej 3 roky,

-           dosahujú výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto, obec a Košický kraj v regionálnom až     celonárodnom význame.

 

Voľný termín na prenájom:

PONDELOK             od 15:30 do 17:00 hod

UTOROK                   od 15:30 do 17:00 hod

ŠTVRTOK                  od 15:30 do 17:00 hod

PIATOK                     od 15:30 do 17:00 hod.

 

Výška ročného nájomného je 3,00 EUR + náklady za služby spojené s nájmom vo výške 15,05 €/hod.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na priloženom tlačive na adresu:

Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01  Košice

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „ Prenájom telocvične“. Posledný deň prijímania ponúk: 23.11.2017, do 12:00 hod.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 055/643 68 91 (Eva Šántová, hospodárka)

 

Nájom podlieha schváleniu Zastupiteľstvom KSK podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

Košice, 08.11.2017