publikoval admin , piatok, 10/05/2024 - 20:54

V zmysle Zákona 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon), riaditeľ školy po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 9.5.2024 plánuje v školskom roku 2024/2025 otvoriť pre pomaturitné vyššie odborné štúdium 1 triedu v 1. ročníku trojročného denného štúdia v odbore 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti s počtom 18 študentov.

Termíny podania prihlášok (tlačená aj elektronická forma):

 •  do 31. júla 2024

 

 1. Podmienky prijatia na štúdium bez prijímacích skúšok (podľa § 69 ods. 5 školského zákona):
 1. Uchádzač získal úplné stredné odborné alebo všeobecné (gymnáziá) vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
 2. Uchádzač v stanovenom termíne doručil riadne vyplnenú prihlášku na vyššie odborné štúdium. K prihláške je nutné priložiť overené fotokópie maturitného vysvedčenia a koncoročných vysvedčení z 1. až 4. ročníka strednej školy. Maturitná skúška nesmie byť staršia ako päť rokov (najstaršia MS akceptovaná z roku 2019). Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2024, osobne doručia alebo pošlú poštou overené fotokópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia hneď po vykonaní maturitnej skúšky, na adresu školy: SOŠ IT, Ostrovského 1, 040 01  Košice. V prípade, že uchádzač nepriložil k prihláške všetky overené fotokópie vysvedčení (okrem maturitného vysvedčenia z roku 2024) do 30.5.2024, môže byť vyradený z procesu prijímacieho konania.
 3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium a výkon povolania – nevyžaduje sa potvrdenie lekárom v prihláške na štúdium.
 4. Uchádzač absolvoval počas štúdia na strednej škole predmet anglický jazyk.
 5. Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných žiakov.
 6. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

 

 1. Kritériá hodnotenia:
 1. prospech zo strednej školy,
 2. úspechy v IT súťažiach.

Uchádzač môže získať celkovo maximálne 70 bodov.

Pridelenie bodov:

 

 1. Uchádzač môže získať za priemerný prospech zo strednej školy na konci , 2., 3. a 4. ročníka max. 40 bodov.
 • priemer od 1,00 do 1,50           10/10/10/10 bodov
 • priemer od 1,51 do 2,00           7/7/7/7 bodov
 • priemer od 2,01 do 2,50           5/5/5/5 bodov
 • priemer od 2,51 do 3,00           3/3/3/3 body

 

 1. Za umiestnenie v IT súťažiach môže získať preferenčné body:
 • účasť v národnom kole súťaže Networking Academy Games (5 bodov)
 • umiestnenie na 1.– 3. mieste v súťaži Networking Academy Games (10 bodov)
 • umiestnenie na 1.– 3. mieste na celoslovenskom kole súťaže I–hra (5 bodov)
 • umiestnenie na 1.– 3. mieste na krajskom kole súťaže ZENIT (5 bodov)
 • umiestnenie na 1.– 3. mieste na celoslovenskom kole súťaže ZENIT (10 bodov)
 • umiestnenie na 1.– 3. mieste v krajskom kole SOČ v súťažných odboroch Matematika, Fyzika, Informatika, Elektrotechnika, Hardware (5 bodov)

Preferenčné body za jednotlivé súťaže sa prideľujú jednorázovo za umiestnenie vo vyššom kole.

 

Maximálny počet bodov získaných za umiestnenie v súťažiach je 30 bodov.

Preferenčné body budú pridelené na základe hodnoverného dokladu (účasť na súťaži doložená potvrdením školy, alebo originál diplomu).

Kópiu dokladu je potrebné doložiť k prihláške na štúdium.

 

 1. Určenie výsledného poradia:

Uchádzači budú usporiadaní do poradia podľa celkového počtu získaných bodov zostupne, t.j. od najvyššieho počtu získaných bodov po uchádzača s najnižším počtom získaných bodov.

 

Uchádzačom s rovnakým počtom bodov sa priradí poradie podľa nasledovných pomocných kritérií:

 • nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením z anglického jazyka na strednej škole.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

Záverečné ustanovenia:

Riaditeľka strednej školy zverejní na webovej stránke školy www.ostrovskeho.sk zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 26. augusta 2024 (tento termín sa môže zmeniť). Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom a informáciu o prijatí, resp. neprijatí na štúdium.

Riaditeľka strednej školy odošle uchádzačovi písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí do 28. augusta 2024 (tento termín sa môže zmeniť) a oznámi termín, miesto a spôsob konania zápisu na štúdium. Ak sa prijatý uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť (podľa § 68 ods.3 školského zákona) a uvedené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí.

Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže uchádzač odvolať riaditeľke strednej školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (podľa § 68 ods. 4 školského zákona).

Ak sa do príslušného študijného odboru neprihlási plánovaný počet žiakov, riaditeľka školy si vyhradzuje právo uvedený študijný odbor neotvoriť.

Kritériá a podmienky prijímacieho konania prerokovala a schválila pedagogická rada školy dňa 9.5.2024 .

 

                                                                                   ...................................................................

                                                                                                 Ing. Elena Tibenská, v.r.

                                                                                                    riaditeľka školy