Informácie po prijímacích skúškach

publikoval admin , piatok, 17/05/2024 - 06:04
Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy www.ostrovskeho.sk zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva piatok, 17. mája 2024 samostatne pre každý študijný odbor.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025 PRE ŽIAKOV PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY

publikoval admin , piatok, 03/05/2024 - 17:29
Zákonný zástupca žiaka zasiela žiadosť o prijatie do školského internátu v školskom roku 2024-2025 spolu so zápisným lístkom žiaka na ubytovanie v školskom internáte v termíne do 25.mája 2024 poštou na adresu školy: SOŠIT, Ostrovského 1, Košice 040 01, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: skola@ostrovskeho.sk

Otvárame trojročné denné vyššie odborné štúdium 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti pre šk.r. 2024/2025

publikoval admin , štvrtok, 02/05/2024 - 11:12
Príď k nám a študuj v trojročnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti. Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

Získali sme 1. miesto v súťaži iHra

publikoval admin , utorok, 23/04/2024 - 23:16
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme sa zúčastnili súťaže IHRA, ktorú organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

S VIRTUÁLNOU REALITOU NA NÁVŠTEVE ĎALŠEJ ŠKOLY

publikoval admin , piatok, 05/04/2024 - 19:40
Nedávno sme vám predstavili projekt „Vzdelávajme virtuálne", ktorého cieľom je podporiť učiteľov v ich úsilí o inovatívne formy vzdelávania. Preto sme sa rozhodli usporiadať sériu workshopov, v ktorých sme pedagógom a študentom predstavili prácu s virtuálnou realitou (VR) a jej potenciál.

Voľby zástupcu rodičov žiakov do Rady školy

publikoval admin , piatok, 05/04/2024 - 11:16
Riaditeľka  školy,  v zmysle §1 vyhlášky č. 291 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje voľby zástupcu rodičov žiakov do Rady školy pri SOŠIT, Ostrovského 1 v Košiciach. Voľby zástupcu rodičov žiakov sa uskutočnia 10. apríla 2024 o 16:00 hod. v aule školy.

Voľby do školského parlamentu

publikoval admin , streda, 20/03/2024 - 10:24
Rada školy pri SOŠ IT, Ostrovského 1 v Košiciach vyhlasuje voľby  členov do  Školského parlamentu podľa § 26 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.