OZNAM PRE ŽIAKOV UBYTOVANÝCH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

publikoval admin , piatok, 28/08/2020 - 14:54

Vzhľadom na aktualizáciu dokumentov Manuálu pre SŠ upravujúcu organizáciu a podmienky pre školský rok 2020-2021 vydaného MŠVaV SR,  došlo k zmene obsahu tlačiva Prílohy č.1 - "Zdravotný dotazník a vyhlásenie ZZ žiaka.....".

Skúška z Elektrotechnickej spôsobilosti

publikoval admin , streda, 26/08/2020 - 12:37
Dňa 14.9.2020 o 08:00 sa bude konať skúška z elektrotechnickej spôsobilosti. Z dôvodu aktuálnej situácie je žiak povinný zaslať v termíne najneskôr do 9.9.2020 v elektronickej podobe (scan) prihlášky a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na e-mail j.basista@ostrovskeho.com, m.stofa@ostrovskeho.com.

Pokyny otvorenia školského roka dňa 02.09.2020

publikoval admin , utorok, 25/08/2020 - 13:05

Vážení rodičia, milí žiaci,

žiadame Vás o dôsledné dodržanie nasledujúcich pokynov týkajúcich sa otvorenia školského roka
dňa 2.9. 2020:

Žiaci jednotlivých tried sa podľa nasledujúceho rozpisu zhromaždia v určenom čase pred budovou školy, kde si ich vyzdvihne triedny učiteľ .

Všetci žiaci sú povinní :

Dôležitý oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov prijatých  na štúdium do 1. ročníka denného štúdia v Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach v školskom roku 2020,ktorí ešte neodoslali potrebné dokumenty.

publikoval admin , pondelok, 24/08/2020 - 12:03
V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa §150 ods 8 a §161k zákona č. 254/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vás žiadame na predloženie potrebných dokladov k prihláške na štúdium v termíne do 26. augusta 2020/2021:

Príjímacie konanie pre školský rok 2020/2021

publikoval admin , streda, 24/06/2020 - 17:27

Dôležitý oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov prijatých  na štúdium do 1. ročníka denného štúdia v Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach v školskom roku 2020.

POKYNY K UKONČENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

publikoval admin , pondelok, 15/06/2020 - 10:51

V zmysle odporúčania KSK zo dňa 12.6.2020 v dňoch 22.6.2020 až 29.6.2020 vyučovanie v našej škole naďalej pokračuje dištančnou formou. Žiaci v uvedených dňoch zostávajú doma.

Informácie pre zákonných zástupcov uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta alebo nesplnenie kritérií prijímacieho konania

publikoval admin , piatok, 12/06/2020 - 10:23

Dňa 11. 06. 2020 sa ukončili zápisy na uvoľnené miesta v rámci autoremedúry v I. kole prijímacieho konania.

Všetky odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí, ktoré neboli vyriešené kladne prostredníctvom riaditeľky strednej odbornej školy v rámci autoremedúry, budú odoslané na Odbor školstva Košického samosprávneho kraja.

2. kolo prijímacieho konania pre šk.r. 2020/2021

publikoval admin , utorok, 09/06/2020 - 12:03
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Ostrovského 1 v Košiciach v zmysle bodu 4. Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných odborných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29. 04. 2020 vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v študijných odboroch: