publikoval admin , utorok, 25/08/2020 - 13:05
student covid

Vážení rodičia, milí žiaci,

žiadame Vás o dôsledné dodržanie nasledujúcich pokynov týkajúcich sa otvorenia školského roka
dňa 2.9. 2020:

Žiaci jednotlivých tried sa podľa nasledujúceho rozpisu zhromaždia v určenom čase pred budovou školy, kde si ich vyzdvihne triedny učiteľ .

Všetci žiaci sú povinní :

  • Vstupovať do budovy školy len s rúškom prekrývajúcim nos a ústa
  • Doniesť vyplnené a podpísané  tlačivá (posielame v prílohe), ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi:
  • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
  • Vysvedčenie z 9. ročníka a rodný list (len žiaci prvého ročníka)

            Bez vyplnených a podpísaných tlačív nesmie žiak vstúpiť do budovy školy. Ak si nemal možnosť tlačivá vytlačiť, alebo ich nedonesie, triedny učiteľ mu poskytne tlačivá a žiak ich donesie vyplnené 3.9.2020. 

Rozpis príchodu žiakov:

rozpis nastupu