RZ pri SOŠIT

Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole informačných technológií, Ostrovského 1, Košice.

Identifikačné údaje:

Predseda ZRPŠ:

Mgr. Pavol Zamrij

pokladník:

PhDr. Marcela Šlepecká

tajomník:

Dáša Pribulová

koordinátor medzi školou a ZRPŠ:

Ing. Andrea Brocková, e-mail: a.brockova(zavináč)ostrovskeho.com

názov:

Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole informačných technológií

adresa:

Ostrovského 1, 040 01 Košice

bankové údaje:

IČO: 54 245 699

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s., č.u. (IBAN): SK34 0200 0000 0045 7964 3651

 

 

organizácia Rady rodičov:

• členská schôdza – tvoria ju zákonní zástupcovia žiakov SOŠIT.

• triedna schôdza – tvoria ju zákonní zástupcovia jednotlivej triedy

• rodičovská rada – tvoria ju triedni dôverníci jednotlivých tried

• výbor združenia – tvorí ju predseda, tajomník, pokladník.


Ciele rodičovského združenia:

Cieľom združenia je v spolupráci s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy prípadne aj inými osobami a organizáciami dosiahnuť:

a) neustále zlepšovanie podmienok pri výchove a vzdelávaní študentov Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice (ďalej len SOŠIT),

b) vzdelávanie žiakov v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti odbornej i všeobecnej pedagogiky,

c) výchovu žiakov založenú na princípoch humanizmu a demokracie, vlasteneckého cítenia a rozvoja jeho osobnosti,

d) ochranu práv žiakov, v súlade s medzinárodnými dohovormi a ochrane práv dieťaťa, realizáciu práv a povinností zákonných zástupcov žiakov vyplývajúcich z platnej právnej úpravy rodinného práva, ochranu zamestnancov školy pred spoločensky nežiaducimi prejavmi žiakov i ich zákonných zástupcov, či iných spoločenských skupín.

 

Činnosť združenia je zameraná najmä na:

a) riešenie výchovných vzdelávacích problémov v spolupráci so zamestnancami školy,

b) ochranu žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese a ich nadmerným zaťažovaním,

c) podávanie podnetov riaditeľovi školy a orgánom štátnej správy v školstve na racionalizáciu vyučovacieho procesu v závislosti na potreby praxe a spoluprácu pri riešení týmito orgánmi i združeniami na iných školách, či inými občianskymi iniciatívami (nadácie a pod.),

d) rozvoj záujmovej činnosti žiakov, spoluprácu pri organizovaní školských výletov, exkurzií, športových aktivít, podpore talentovaných žiakov a podobne,

e) poskytovať SOŠIT materiálnu a finančnú podporu výchovno — vzdelávacieho procesu v súlade so schváleným rozpočtom združenia,

f) pomáhať SOŠIT pri zabezpečovaní dochádzky študentov, ich ubytovania v domove mládeže a školskom stravovaní.

 

Postup poukázania 2% resp. 3% dane z príjmov fyzických a právnických osôb

Aj v tomto školskom roku Vás chceme poprosiť o podiel z Vašej zaplatenej dane z príjmov v prospech nášho Rodičovského združenia. Všetky prostriedky budú použité v súlade so schváleným rozpočtom a v zmysle cieľov Združenia. Veľmi pekne ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 54 245 699

právna forma: občianske združenie

obchodné meno: Rodičovské združenie pri Strednej  odbornej škole informačných technológií

sídlo: Ostrovského 1, 040 01  Košice

Postup sa líši podľa toho, či poukazuje podiel zaplatenej dane fyzická osoba – zamestnanec, fyzická osoba – živnostník alebo právnická osoba.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 .
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech  prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie  odošlite daňovému úradu do 31.03.2024. V tejto lehote je potrebné daň uhradiť.
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Tlačivo je prístupné po kliknutí na link v závere tohto postupu.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech prijímateľa.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí si požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 .
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky aktuálne tlačivá nájdete na tomto linku:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Dokumenty:

správa o finančnom hospodárení v šk. roku 2020/2021

finančný denník RZ na šk. rok 2020/2021

návrh finančného rozpočtu RZ na šk. rok 2021/2022

 

správa o finančnom hospodárení v šk. roku 2019/2020

finančný denník RZ na šk. rok 2019/2020

návrh finančného rozpočtu RZ na šk. rok 2020/2021

 

správa o finančnom hospodárení v šk. roku 2015/2016

finančný denník RZ na šk. rok 2015/2016

návrh finančného rozpočtu RZ na šk. rok 2016/2017