publikoval admin , streda, 05/06/2024 - 16:38

Riaditeľka Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach v súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla, že

2. kolo prijímacích skúšok

pre prijatie žiakov na denné štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025 sa vzhľadom na naplnenosť plánovaných a schválených počtov žiakov

neuskutoční.